İş başvurusu için: [email protected]
Vital Hospital

Bahçelievler Mah. Deli Hüseyin Paşa Cad. Şevket Dağ Sok. No:2 Bahçelievler / İstanbul

Özel Vital Hospital Web Sitesine Hoş Geldiniz 7/24 Hizmet Vermekteyiz Detaylı Bilgi İçin

: +90 (0212) 557 40 00
Hasta Hakları

1- HİZMETLERDEN YARARLANMA HAKKI:

– Sağlık kuruluşlarına başvuran her birey, fiziksel, düşünsel ve sosyal özellikleri ne olursa olsun, var olan tanı, tedavi ve rehabilitasyon olanaklarından en üst düzeydeyararlanma hakkına sahiptir.

– Hasta doktorunu ve sağlık kurumunu seçme ve tedavinin bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir.

– Hasta talebini yazılı olarak bildirdiği takdirde, o ana dek durumuyla ilgili tüm tıbbi kayıtlar hastanın bizzat kendisine ya da işlemlerin devam edeceği yeni kuruluşageçme hakkına sahiptir.

– Hasta talebini yazılı olarak bildirdiği takdirde, o ana dek durumuyla ilgili tüm tıbbi kayıtlar hastanın bizzat kendisine ya da işlemlerin devam edeceği yeni kuruluşa geçme hakkına sahiptir.

– Hastalar arzu ettikleri taktirde koruyucu sağlık hizmetleri konusunda hekimlerden ücretsiz bilgi alma hakkına sahiptirler.


2- SAYGI VE İHTİBAR GÖRME HAKKI:

– Hasta , her zaman her türlü koşulda, bireysel itibarı korunarak saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma , tanı öğrenme ve tedavi olma hakkınasahiptir.


3- MAHREMİYET HAKKI:

– Hastalar, ziyaretçiler de dahil olmak üzere, kuruluş ile resmi bağlantısı olmayan ya da resmi bir bağlantısı olmakla birlikte tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişiler ilekonuşmayı ya da bu kişileri görmeyi reddetme hakkına sahiptir.

– Hastalar, hekimleriyle görüşme ve muayene edilme aşamalarında, yeterli görsel ve işitsel gizlilik sağlayacak bir ortamda bulunmayı isteme hakkına sahiptir.

– Hastalar, gerek duydukları taktirde, kuruluşlarda sağlanmakta olan güvenlik dışında ek koruma talebinde bulunmayı, bedelini ödeme koşulu ile isteme hakkına sahiptir.

– Kuruluşlara başvuran bireylerin kuruluşlara verdiği tanı ve tedavi aşamasında elde edilen tüm bilgiler, ölümden sonra da gizli kalacak biçimde korunur. Bu bilgiler hastanın ya da varislerinin açık izni ya da mahkeme kararı doğrultusunda ilgili merciye açıklanır.

– Hastalar, tanı ve tedavilerinin her aşamasında, kendilerine ait dosyalara ve kopya alma hakkına sahiptir. Tıbbi gereklilik olmadığı ve hasta izin vermediği sürece, hangigerekçeyle olursa olsun , kendisine dair özel ve aile yaşamına ilişkin bilgi edinilemez.


4- KİMLİĞİ BİLME HAKKI:

– Hastalar, kuruluşlarda ilişkide bulunduğu tüm görevlilerin kimlilikleri ile meslek sorumluluklarını bilme hakkı vardır.


5- BİLGİ EDİNME HAKKI:

– Hastalar, kendileri ya da yasal varisleri kanalı ile , tanı ve tedavinin tüm süreçlerine ve hastalığın olası gidişatına ilişkin tam ve yeni bilgi alma, kuruluşun kendilerine ilişkin tıbbi dokümantasyonuna ulaşma ve kendisine ilişkin tıbbi dokümantasyonun bir kopyasını alma hakkı vardır.


6- HABERLEŞME HAKKI:

– Temin edebildiği ve bedelini ödeyebildiği takdirde, resmi konuşma dilini anlamayan bir hastanın haberleşme amacı ile tercüman isteme hakkı vardır.


7- HASTADAN RIZA ALINMASI:

– Hasta tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığı ile ilgili bir ölüm ya da ciddi yan etki riski ile ilgili problemler ve sonuçta elde edilecek başarı şansı gibi konulardamümkün olan bilgilendirme yapıldıktan sonra, tedavisi ile ilgili olarak varılacak kararlara katılama hakkına sahiptir. Hasta bu hakkı kullandığı taktirde yapılacak rutin işlemleri de kabul etmiş sayılır. Hastanın eğitim ve araştırmalara katılımımda gönüllülük esastır.


8-DANIŞMA (KONSÜLTASYON) HAKKI:

– Hastanın kendi talebi ve ilave ödememeyi kabul etmesi halinde, başka bir uzman ile konsültasyon sonucunda önerilen tedavi, hastanın hekimi ile görüş birliğine varıldığı taktirde hastanın hekimi ile görüş birliğine varıldığı taktirde hastanın bulunduğu sağlık kuruluşu personeli tarafından yürütülür.


9- PLANLANAN TEDAVİYİ REDDETME HAKKI:

– Hastanın planlanan tedaviyi reddetme hakkı vardır.

– Hastanın tedaviyi reddi halinde başına gelebilecekler hekim tarafından anlatılır ve anlaşıldığına dair yazılı bir belge alınır.

– Hastanın tedaviyi belgeli olarak reddetmesi halinde kurum ile ilişiği kesilir.

– Daha önce tedaviyi reddeden bir hastanın tekrar başvurması halinde, gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi alma hakkı vardır. Kurumda görevli personel, hastanın önceki reddikonusunda serzeniş ve imada bulunamaz.


10- TETKİK VE TEDAVİ BEDELLERİ :

– Hastanın sağlık kuruluşundan sağlanan hizmet karşılığında ödeyeceği açık ve detaylı bir faturasının isteme hakkı vardır.


11- SOSYAL VE PSİKOLOJİK DESTEK ALMA HAKKI:

– Hastaların, teşhis işlemlerine veya tedaviye olmadığı sürece, kendilerine has kıyafetleri giyme ve inançlarıyla ilgili görev ve sembolleri kullanma , sosyal ve psikolojik destek alma , refakatçi bulundurma ve ziyaretçi kabul etme hakkı vardır.


12- HASTA ŞİKAYETLERİ:

– Hastanın şikayetlerinin dikkate alınarak, şikayet mekanizmasının başlatılması gözden geçirilmesi ve sonuçlandırılması ve sonuçtan haberdar edilmesi hakkı vardır.

– Hastaların 6023 sayılı kanun gereğince ilgili meslek kuruluşları ve mahkemelere başvurup hakkı saklı kalmak koşulu ile, kuruluşun hasta haklarına ilişkin şikayetlerini öncelikle kuruluşun idari yetkilisine veya kuruluşun ‘Bilimsel Etik Kuruluna’ bilgilendirme hakkı vardır.

– Hasta, hukuki hakları için de yargıya başvurma hakkına sahiptir.


13- SAĞLIK KURULUŞU KURAL VE UYGULAMALARI:

– Hasta, kendisine bir hasta olarak uygulanacak hastane kural ve uygulamaları hususunda bilgi edinme hakkına sahiptir.

– Hasta tıbbi kayıtlarında bulunan ve gerçeğe uymayan hastalık ve tedavi işlemi ile ilgili verilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir.


14- DİNİ HİZMETLERDEN FAYDALANMA HAKKI:

– Bedeli ödendiği ve temin edildiği taktirdir, agoni halindeki

– hasta için, hastanın kanunen yetkili temsilcinin, hastanın dini ihtiyaçlarına göre telkin ve dua etmek üzere bir din adamı getirmek hakkı vardır.


15- SAĞLIK PERSONELİNİ TANIMA VE SEÇME HAKKI

-Mevzuat ile belirlenmiş usulce uyulmak şartı ile hastanın, kendisine sağlık hizmeti verecek olan personeli serbestçe seçme, tedavisi ile ilgilenen hekimi değiştirme ve başka hekimden konsültasyon isteme hakkı vardır.

-Personelini seçme, hekimin değiştirme ve konsültasyon isteme hakları kullanıldığında, mevzuat ile belirlenen ücret farkı ve bu hakları kullanan hasta tarafından karşılanır.


HASTA SORUMLULUKLARI

1- BİLGİ VERME:

– Hasta, mevcut şikayetleri geçirdiği hastalıklar hastaneye yatırılıp yatırılmadığı uygulan tedaviler kullandığı ilaçlar ve sağlığı ile ilgili konularda doğru ve tam bilgi vermelidir.

– Hasta, yetkili doktora tedavi esnasında ve sonrası durumunda meydana gelen, beklenilmeyen değişiklikler bildirmelidir.


2-ÖNERİLERE UYMA:

– Hasta, ilke olarak, tedavisinden sorumlu yetkili doktorlar tarafından önerilen tedavi planına uymakla yükümlüdür. – Hasta öngörülen tedavi planına uymak ve yetkili doktorun talimatları doğrultusunda hemşireler ve ilgili sağlık personelinin bakım planını yerine getirmesini kabullenmeklede yükümlüdür.


3- PLANLANAN TEDAVİYİ REDDETME:

– Hata tedaviyi reddetme ya da doktorun talimatlarına uymaması halinde doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.


 4- TETKİK VE TEDAVİ GİDERLERİ:

– Hasta sağlık kuruluşuna müracaat aşamasında sağlık giderlerinin ne şekilde ve hangi kurum karşılayacağını bilmelidir.

– Hasta tedavi nedeniyle yapılan uygulamalar için ödemesi gereken miktarın kurumun belirlediği süre içerisinde ödemekle yükümlüdür.

– Tedavi giderleri, devlet, kamu iktisadi teşekkülleri , bankalar, sağlık sigortaları,ssk, emekli sandığı gibi özel ve tüzel üçüncü şahıslarca karşılananlar, tahakkuk edilecek her türlü ücretin ödeneceğini bildirin ve ilginin yatmayı hakkettiği sınıfı belirten, bağlı oldukları daireler ya da kurumlarca ilgili sağlık kuruluşlarına yazılmış bir yazı ya dasevk kağıdı getirmelidirler.

– Acil, müdahale ve tedavi gerektiren durumlarda hasta ya da kanunen yetkili temsilci, hastanın kurumundan alacağı yazıyı sonradan getirmelidir.

– Ücretsiz tedavi hakkı olanlar, bu haklarını belgelerle kesinleştirmelidirler.


5- SAĞLIK KURULUŞU KURAL VE UYGULAMALARI:

– Hasta tedavi ve davranışı ile ilgili, bulunduğu sağlık kuruluşu kural ve uygulamaları uymalıdır.

– Hasta, sağlık kuruluşu tarafından belirlenen kural ve uygulamalara uymaması , yapılan uyarıları dinlememesi , gereken tetkik ve tedaviyi yaptırmaması ( hastalığın verdiği şuursuzluk ve ızdırap halleri hariç) ve diğer hastaların şikayet ve rahatsızlığına sebep olması halinde, yetkili doktorun teklifi ve kurum amirinin onayı ile, sağlıkkuruluşundan çıkarabileceği hususunda, sağlık kuruluşuna yatış aşamasında bilgilendirilmeli ve kendisi de uyacağını yazılı olarak taahhüt etmeli ve imzalamalıdır.


6- SAYGI GÖSTERME:

-Hasta, diğer hastalar ile hastane personelinin haklarını dikkate almak zorundadır.-Hasta, sağlık kuruluşu içindeki hastaları tehlikeye sokan gürültülü , duman ve ziyaretçi sayısının fazlalığı gibi durumlarda sağlık kuruluşu yönetiminin alacağı tedbirlere uymalıdır.


7- BULAŞICI HASTALIK HALİ:

– Bulaşıcı hastalık şüphesi ya da teşhisi olan hasta , yetkili doktorun çıkmasında sakınca olmadığını belirtir izni olmadıkça, taburcu olmayı talep etmemelidir.


8- UYGUNSUZ TALEP:

– Hasta , yetkili doktorunca uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini ya da uygulama yapılmasını talep etmemelidir.


9- HASTA ZİYARETÇİSİ:

– Hastalar ziyaretçilerini, sağlık kuruluşu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir.

– Bilinci yerinde olan hasta, aşağıdaki hususlarda sağlık kuruluşu idaresinde yardımcı olmalıdır.

– Ziyaretçinin, herhangi bir şekilde, yiyecek ve içecek getirilmesini istememesi ve getirileni kabul etmemesi gerekmektedir.

– Aynı anda mümkün olduğu kadar az ziyaretçi kabul etmesi gerekmektedir.

– Ziyaretçilerin gereğinden fazla kalmaması en uygunudur.

– Ziyaretçinin kendisine veya başka hastalara ait eşyaları kullanmaması ve hasta yataklarına oturmasının engellenmesine yardımcı olması gerekmektedir.


10- TAZMİN SORUMLULUĞU:

– Hastadan kusurlu kullanım veya kasıtlı olarak sağlık kuruluşunun demirbaş veya sarf malzemelerine verdiği zarar ve ziyan tazmin edilir

Call Now Button