İş başvurusu için: [email protected]
Vital Hospital

Bahçelievler Mah. Deli Hüseyin Paşa Cad. Şevket Dağ Sok. No:2 Bahçelievler / İstanbul

Özel Vital Hospital Web Sitesine Hoş Geldiniz 7/24 Hizmet Vermekteyiz Detaylı Bilgi İçin

: +90 (0212) 557 40 00
Kişisel Verilere İlişkin Genel Aydınlatma Metni

ÖZEL VİTAL HASTANE VE SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş (VİTAL HOSPİTAL) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. Şirketimiz; müşterilerimiz, mal ve hizmet tedarikçilerimiz, danışmanlarımız ve ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem vermektedir.

10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin; 1. maddesinde tebliğin amacı, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.” şeklinde tanımlanmıştır,

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından kişisel verileri toplanan, işlenen ve saklanan, müşterilerimiz, mal ve hizmet tedarikçilerimiz, danışmanlarımız ve ziyaretçilerimizin, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanmıştır. 

Hastanemiz, Kanun’un 10. maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak kişisel veri sahiplerini kişisel verilerinin, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda bilgilendirmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Genel İlkeleri içeren 4. Maddesi kapsamında, Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine bağlı olarak verileriniz kategorize edilmekte ve aşağıda yer verilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Kimlik Verileriniz: Ad, soyadı, T.C. kimlik kartı bilgileri, Pasaport bilgileri, Geçici T.C. kimlik numarası, Medeni Hal durumu, Sosyal Güvenlik Kurumu Kaydı numarası, ehliyet bilgileri, araç plaka bilginiz,

İletişim ve Lokasyon Bilgileriniz: İkamet adresi, iş adresi, telefon numarası, mobil telefon numarası, e-posta adresi, KEP adresi verileriniz;

İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek, Müşteri ve tedarikçi ilişkilerini yürütmek, Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,  Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak,  Yasal raporlamalar yapmak, Mal hizmet satış ve alış süreçlerinin yürütülmesi sağlamak, Tanıtım çalışmalarını yürütmek, Kurumsal iletişim ve yönetim faaliyetlerinin planlanmak  ve icra etmek, Hukuki işlemlerin takibini yapmak  Saklama ve arşiv faaliyetlerini yönetmek, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerini yürütmek, Kurumsal iletişim ve yönetim faaliyetlerinin planlanmak  ve icra etmek,  İş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkileri yönetmek, Sözleşme süreçlerini yürütmek, amaçlarıyla,

Finansal Verileriniz: Banka bilgileri, Banka hesap numarası, Iban numarası, Kredi kartı bilgileri, Vergi numarası ve dairesi, Fatura bilgileri, İş Yeri Ticaret Sicil bilgileri, İmza sirküleri; (Kimlik ve İletişim verilerinizle birlikte) Muhasebe kaydı ve cari kart açılması ve Finans ve muhasebe İşlerinin yürütülmesi, Fatura düzenlenmesi, Ticari faaliyetlerin yönetilmesi, Ödeme işlemlerinin gerçekleşmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Satım Süreçlerinin Yürütülmesi; amaçlarıyla,

Görsel ve İşitsel Verileriniz: Hastanelerimizde mevzuat gereği, ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntülerinizi ve müşteri temsilcileri ve/veya hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınızı; Fiziksel mekân güvenliğini sağlamak,  Mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek, Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, bize iletilen  sorun ve şikayetlerinizin çözümlenmesine yardımcı olmak amaçlarıyla,

Hukuki işlem bilgilerinizi: 3.şahıs veya kurumlarla olan hukuki süreç belge ve bilgileri, haciz işlem ve icra takip bilgileri, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına ve mahkemelere karşı diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek, ve aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak amaçlarıyla, işlemekte ve saklamaktayız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI

Hastanemiz Kanunun 5. Maddesine, 6. maddesinde yer alan Özel Nitelikli Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ve 8. ve 9. maddeler de yer alan kişisel verilerin aktarılması konusunda öngörülen düzenlemelere ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan esaslara uygun davranmaktadır. Özel nitelikli veriler veri sahibinin açık rızasının alınmadan aktarılmamaktadır

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlanarak,

Kişisel Verileriniz;

Kanun ve sair mevzuat kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına,

Doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak amacıyla; her türlü yargı makamına, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz ve avukatlarınıza, avukatlarımıza,

İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla, vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere,

Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla hizmet ve hizmet tedarikçilerine, 

Finansal işlemlerin ve ödemelerin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla bankalara ve diğer finansal kuruluşlara aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Hastanemiz  tarafından işlenen kişisel verileriniz verilen sağlık hizmetlerine bağlı olarak değişebilmekle birlikte otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, bir formun ve belgenin  doldurulması, telefon görüşmesi, web sitesi üzerinden iletilen bilgilerle, e posta bildirimlerinizle,   kamera görüntüleri ile,  hastane kayıt sistemi, çağrı merkezi, , online hizmetler ve benzeri vasıtalarla, tarafınızdan iletilen  belge ve bilgilerle, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle fiziksel ve dijital yollarla toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz, KVKK 5 maddede yer alan,

Madde 5/2 –a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

Madde. 5/2-c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Madde 5/2-ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Madde 5/2-e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak ve 6. Madde kapsamında gereken durumlarda açık rıza alınarak toplanmakta ve işlenmektedir.

HAKLARINIZ

Bu veriler; 6698 sayılı KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Özel Hastaneler Mevzuatı, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve tüm yasal mevzuat kapsamında elde edilmekte, işlenmekte, saklanmakta, korunmakta, aktarılmakta ve yok edilmekte/anonimleştirilmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Şirket KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda veri sahibine yol göstermektedir

KVK Kanunu’nun 11. Maddesi sizlere tanıdığı haklar kapsamında Şirketimize başvurarak;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkınız bulunmaktadır.

Kanun 11.madde kapsamındaki başvurularınızı, ıslak imzalı yazılı başvurunuzu adresimize getirerek Bahçelievler Mah. Deli Hüseyin Paşa Cad. Şevketdağ Sok. No 2 Bahçelievler/İstanbul adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya …………………….kep.tr (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postanız kanalıyla iletebilirsiniz.

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

Veri Sorumlusu Şirket Ünvanı: ÖZEL VİTAL HASTANE VE SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Telefon Numarası: +90 (212) 557 40 00

E-Posta: [email protected]

Adres: Bahçelievler Mah. Deli Hüseyin Paşa Cad. Şevketdağ Sok.No.2 Bahçelievler/İstanbul

KEP Adresi: [email protected]

Kanunun 11.madde kapsamındaki başvurularınızı, ıslak imzalı yazılı başvurunuzu Bahçelievler Mah. Deli Hüseyin Paşa Cad. Şevketdağ Sok. No 2 Bahçelievler/İstanbul Türkiye adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya [email protected] (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postanız kanalıyla iletebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Call Now Button