İş başvurusu için: basvuru@vitalhospital.com.tr
Vital Hospital

Bahçelievler Mah. Deli Hüseyin Paşa Cad. Şevket Dağ Sok. No:2 Bahçelievler / İstanbul

Özel Vital Hospital Web Sitesine Hoş Geldiniz 7/24 Hizmet Vermekteyiz Detaylı Bilgi İçin

: +90 (0212) 557 40 00
Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu    : ÖZEL VİTAL HASTANE VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. ŞTİ.

                                 Bahçelievler Mah. Deli Hüseyin Paşa Cad. Şevket Dağ Sokak No:2

                                 Bahçelievler/İstanbul

Biz, ÖZEL VİTAL HASTANE VE SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. (kısaca VİTAL HOSPİTAL) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve bu husustaki tüm yasal düzenlemeler kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla; hastalarımız, danışanlarımız, çalışanlarımız ve faaliyet alanımızla ilgili olarak ilişkide bulunduğumuz tüm kişilere ait kişisel veriler Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve bu alanda yapılmış tüm yasal düzenlemelere/mevzuata uygun şekilde  faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile  bağlantılı ve ölçülü olarak KVKK’nun 5. Ve 6. madde hükümlerinde belirtilen şartlara uygun bir şekilde işleyebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilecek, saklayabilecek olduğumuzu beyan ederiz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz;

 1. Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
 2. İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 3. Doğru ve güncel olarak,
 4. Belirli açık ve meşru amaçlar ile

KVKK’nın 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenecektir.

Veri sorumlusu olarak Vital Hospital tarafından kişisel verileriniz, kamu sağlığının korunması, teşhis/tedavi hizmetlerinin verilmesi, koruyucu hekimlik sağlanması, ezcümle sağlık hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetlerinin yerine getirlmesi amacıyla sözlü, yazılı, görsel, işitsel, elektronik ortamda, çağrı merkezi, web sitesi, şahsen başvuru ve bunlarla sınırlı olamayacak şekilde elde edilmektedir.

Bu kapsamda elde edilen kimlik, iletişim, muhasebe, özel sağlık sigortası, SGK verileriniz, sağlık bilgileriniz, reçeteleriniz, raporlarınız, görüntüleme ve test sonuçlarınız, güvenlik tedbirleri amacıyla alınan kamera görüntüleri, iş başvurusu amacıyla iletilen özgeçmişleriniz dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere özel nitelikli sağlık verileri dahil tüm kişisel verileriniz VİTAL HOSPİTAL tarafından; tıbbi teşhis, tedavi, sevk ve yönlendirme, koruyucu hekimlik, her türlü sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla talep edilen bilgilerin paylaşılması, özel sağlık kuruluşlarıyla ve SGK ile paylaşılması, hizmetlerin finansmanı kapsamında kullanılması (faturlandırma), her türlü iletişimin sağlanması ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sağlık hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla KVKK’nun 5 ve 6.madde hükümlerine uygun bir şekilde işlenebilecektir.

Çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dahilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile VİTAL HOSPİTAL veya VİTAL HOSPİTAL’ın işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak; özel sigorta şirketleri, Sağlık Bakanlığı ve birimleri, SGK, Emniyet birimleri, Eczacılar Birliği, Nüfus Hizmetleri Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşları, mahkeme, Savcılık ve sair resmi merciler, yetkili temsilciler, avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler başta olmak üzere danışmanlık alınan üçüncü kişiler, sağlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işbirliği yapılan/hizmet alınan üçüncü kişiler ile paylaşılabilecek, sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak ve yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir. Verileriniz, kamu sağlığının korunması, teşhis/tedavi hizmetlerinin verilmesi, koruyucu hekimlik sağlanması, ezcümle sağlık hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetlerinin yerine getirlmesi amacıyla sözlü, yazılı, görsel, işitsel, elektronik ortamda, çağrı merkezi, web sitesi, şahsen başvuru ve bunlarla sınırlı olamayacak şekilde elde edilmektedir.

Bu veriler; 6698 sayılı KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Özel Hastaneler Mevzuatı, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve tüm yasal mevzuat kapsamında elde edilmekte, işlenmekte, saklanmakta, korunmakta, aktarılmakta ve yok edilmekte/anonimleştirilmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla,

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Yazılı talebinizi Bahçelievler Deli Hüseyin Paşa Caddesi Şevket Dağ Sokak No:2 Bahçelievler İstanbul adresine ıslak imzalı olarak veya info@vitalhospital.com.tr kayıtlı elektronik posta adresimize  güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Call Now Button